PRACOWNICY CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO
DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH
W RZESZOWIE

mgr Urszula Polanowska – dyrektor
mgr Władysława Gamracka – główna księgowa
mgr Małgorzata Raga – starszy specjalista do spraw kadr i płac
mgr Monika Dobrowolska – starszy specjalista do spraw administracyjnych
Antonina Bielenda – specjalista intendent
Danuta Zgórska – specjalista do spraw administracyjno-gospodarczych
mgr Maria Ficak-Kużniar – starszy specjalista pracy z rodziną
mgr Anna Mryczko – starszy specjalista pracy socjalnej
mgr Lucyna Balicka – pedagog
mgr Natalia Grzybowicz – psycholog
Monika Podwyszyńska – pielęgniarka
Danuta Koszela – kucharka
Dariusz Rykała – kucharz
Zdzisław Pietras – kierowca-konserwator
Tadeusz Świerk - kierowca
Regina Guzik – sprzątaczka
Danuta Watras – rzemieślnik do spraw gospodarczych
Renata Barłowska - praczka


DOM DLA DZIECI „MIESZKO”

mgr Joanna Orłowska – wychowawca - koordynator
mgr Danuta Zawada – wychowawca - logopeda
mgr Agata Flak – wychowawca
mgr Stanisława Chudy – wychowawca
mgr Szymon Dziedzic – wychowawca
mgr Joanna Ślimak – wychowawca
mgr Anna Uliasz – wychowawca
mgr Halina Welc – wychowawca
Teresa Bochenek – opiekunka dziecięca
Anna Majchrowicz – opiekunka dziecięca
Anna Malita – opiekunka dziecięca
Janina Mróz – opiekunka dziecięca
Renata Puc – opiekunka dziecięca
Stanisława Smereczyńska – opiekunka dziecięca

DOM DLA DZIECI „DOBRAWA”

mgr Edyta Grzesik-Dziuba – wychowawca - koordynator
mgr Małgorzata Bąk – wychowawca
mgr Irena Kozicka – wychowawca
mgr Halina Rykała – wychowawca
Anna Telma – wychowawca
mgr Tomasz Szalacha – wychowawca
mgr Wojciech Wolski – wychowawca

    Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887) osobą pracującą z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje:
w przypadku wychowawcy – wykształcenie wyższe:
- na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauka o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo
- na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji:
w przypadku pedagoga – tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna;
w przypadku psychologa – prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;
w przypadku osoby prowadzącej terapię – udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy z dzieckiem i rodziną;
w przypadku opiekuna dziecięcego – ukończoną szkołę przygotowującą do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarki albo studia podyplomowe;
w przypadku pracownika socjalnego – wykształcenie wyższe uprawniające do wykonania zawodu.

OBECNIE NIE POSIADAMY WOLNYCH MIEJSC PRACY